Better Cities For Pets โครงการปรับเมืองให้เอื้อต่อสัตว์เลี้ยงโดย MARS ถึงไทยแล้ว 2 ประเทศแรกใน SEA

หัวข้อในคอนเทนท์

ประเทศไทยมีคนรักหมาแมวจำนวนมาก แต่ก็ยังมีช่องว่างให้พัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงกับสังคมมนุษย์ไปได้อีกเยอะมากเช่นกัน แต่ต้องยอมรับว่าการพัฒนานั้นจำจะต้องใช้หลายฝ่ายช่วยกัน โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีทุนและความเข้าใจในการจัดกิจกรรมให้เกิด movement ต่างๆ

ปีนี้มีโครงการใหม่หนึ่งที่มีแนวคิดน่าสนใจคือ Better Cities For Pets มุ่งสร้างโลกสังคมที่เอื้อต่อสัตว์เลี้ยง โดย MARS Petcare (มารส์ เพ็ทแคร์) บริษัทฯ เบื้องหลังแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงมากมาย อาทิ PEDIGREE®  WHISKAS®  IAMS® CESAR® SHEBA® TEMPTATIONS®

Better Cities For Pets™
ไทยและพิลิปปินส์ 2 ที่แรกใน SEA

โครงการ Better Cities for Pets เปิดตัวครั้งแรกที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน 2 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย และฟิลิปปินส์ ในปีค.ศ. 2021 โดยมีต้นแบบของโครงการจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย มีความแตกต่างด้านทัศนคติและวัฒนธรรม MARS Petcare จึงได้มีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้เข้ากับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้นได้เช่นกัน

Infographic แสดงสิ่งที่เป็นเป้าหมายของโครงการ Better Cities For Pets
Infographic แสดงสิ่งที่เป็นเป้าหมายของโครงการ Better Cities For Pets (แตะ 2 ทีเพื่อซูม)

โครงการ Better Cities For Pets มุ่งเน้นที่จะสร้าง ปลูกฝัง และหล่อหลอมให้คนมีความเข้าใจและเปิดพื้นที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงให้มากขึ้น โดย MARS Petcare ต้องการจะผลักดันให้มีการ

 • ส่งเสริมการปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง และสร้างชุมชนที่สัตว์เลี้ยงสามารถอยู่ในที่สาธารณะได้
 • สร้างพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อสัตว์ เพิ่มสถานที่ที่สัตว์เลี้ยงสามารถใช้เวลาร่วมกับเจ้าของและชุมชนได้ร่วมกันอย่างเป็นมิตร
Better Cities For Pets โครงการปรับเมืองให้เอื้อต่อสัตว์เลี้ยงโดย MARS ถึงไทยแล้ว 2 ประเทศแรกใน SEA 1
เว็บไซต์ Global bettercitiesforpets.com
และเตรียมพบ Microsite Better Cities For Pets SEA เร็วๆ นี้

สัมภาษณ์​ GM
ของ Mars Thailand Inc

คุณ รัชกร เจนพัฒนพงค์ General Manager ของ Mars Thailand Inc. กล่าวว่า

“อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงโตขึ้นเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากยอดขายที่โตอย่างต่อเนื่องสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ แต่ในขณะที่คนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น เราเห็นว่ามันก็มีปัญหาต่างๆ ถูกทิ้งไว้ตามหลัง ไม่ว่าจะเป็นการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะตามข้างถนนหรือแม้แต่ในศูนย์พักพิง ทำให้เกิดปัญหาประชากรสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เราจึงอยากหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน”

Better Cities For Pets โครงการปรับเมืองให้เอื้อต่อสัตว์เลี้ยงโดย MARS ถึงไทยแล้ว 2 ประเทศแรกใน SEA 2
คุณรัชกร เจนพัฒนพงค์ General Manager ของ Mars Thailand Inc.

นอกเหนือจากนี้ เราอยากขยายความเข้าใจว่าการเป็นเจ้าของที่รับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงนั้นมิใช่เพียงการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสวัสดิภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยด้านความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องคำนึงถึงด้วย ดังนั้นการฝึกพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง หรือแม้แต่การดูแลมูลของสัตว์เลี้ยงตนเองเมื่อพาออกไปข้างนอก ก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ด้วยเช่นกัน โดยเราหวังว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบจะนำไปสู่การเปิดพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์  เช่น กำหนดพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงและเจ้าของและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น น้ำดื่มและที่ขับถ่ายเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยง

ทั้งนี้ MARS Petcare เชื่อว่าไม่มีองค์กรใดทั้งภาครัฐ และเอกชนที่จะสามารถแก้ไขสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยง และสัตว์เลี้ยงจรจัดได้โดยลำพัง สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนคือการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา จึงได้มีการพูดคุยกับองค์กรที่ดูแลเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงหลายแห่ง รวมถึง The Voice Foundation ตลอดจนนักวิชาการ และสัตวแพทย์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลรอบด้าน และพร้อมให้ความร่วมมือกับประเด็นที่เรากำลังสนับสนุน

Better Cities For Pets โครงการปรับเมืองให้เอื้อต่อสัตว์เลี้ยงโดย MARS ถึงไทยแล้ว 2 ประเทศแรกใน SEA 3

คุณรัชกร เจนพัฒนพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมเชื่อว่าประเด็นเกี่ยวสัตว์เลี้ยงไร้บ้านไม่ใช่เรื่องง่าย และผมเชื่อว่าไม่มีหน่วยใดสามารถแก้ปัญหาสัตว์ไร้บ้านได้แต่เพียงผู้เดียว เราจึงอยากร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพราะเขามีบทบาทที่สำคัญมากโดยเฉพาะในด้านสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง และการแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงจรจัด นอกเหนือจากนี้เขายังเป็นส่วนกลางของการให้ความรู้ สนับสนุนการอุปการะสัตว์เลี้ยง หาที่พักพิงให้แก่สัตว์เลี้ยงจรจัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นด้านที่เราอยากร่วมมือกับภาคประชาสังคม”

MARS Petcare (มารส์ เพ็ทแคร์)  เชื่อว่าสัตว์เลี้ยงทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นและทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น  นี่คือสาเหตุที่เราอยากช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีชีวิตที่ยาวนานขึ้น  มีสุขภาพดีและมีความสุขในชุมชนที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง  ด้วยการทำงานเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายของเรา … โลกที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยง (A Better World For Pets™)  นี่คือโลกที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวใดถูกทอดทิ้ง  ไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวใดที่ไม่มีใครดูแล และไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวใดที่ไม่เป็นที่ต้อนรับ

คุณสามารถติดตามได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Microsite Better Cities For Pets SEA เร็วๆ นี้

เกี่ยวกับ มาร์ส ไทยแลนด์ อิงค์

มาร์ส ไทยแลนด์ อิงค์ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ MARS Petcare มีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษมีผู้ร่วมงานกว่า 85,000 คนทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นเจ้าของตราสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำของโลกอาทิ PEDIGREE® WHISKAS® IAMS® CESAR® SHEBA®TEMPTATIONS® เป็นต้นด้วยความเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น ในปัจจุบัน มาร์ส ไทยแลนด์ อิงค์ ได้ดำเนินโครงการ Better Cities for Pets™  จากแรง บันดาลใจและความมุ่งมั่น “เพื่อโลกที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยง” 

ท่านสามารถทำความรู้จักกับ มาร์ส ให้มากขึ้น ได้ที่ https://www.mars.com

BY

Online The Sheltie

Online The Sheltie

ออนไลน์ เดอะ CEO Petmap หมาต้อนแกะพันธุ์เชลตี้ โดนเลี้ยงแบบสปอย เรียบร้อยเวลาอยู่บ้าน ติดตามพ่อแม่ไปทุกที่ จนมี Petmap เพื่อน้องหมาทุกคน

PETMAP MAG

ถ้าอยากร่วมกันสร้างเนื้อหาดีๆ สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงให้ติด Google ไปนานๆ แบบนี้ สามารถ Inbox มาที่ แฟนเพจ Petmap ได้เลยค่ะ

คุณอาจสนใจบล็อกนี้ด้วย

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า