Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Petmap แพลตฟอร์มการแสดงผลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงสามารถดูข้อมูลโปรโมชัน สินค้าและบริการ รวมถึงสามารถซื้อบริการบางประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ได้

โดยผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานบริการ โปรโมชั่น และบทความต่างๆ เพื่อแบ่งปันให้ผู้ใช้คนอื่นๆ รวมถึงการส่งข้อมูลออกไปให้บุคคลภายนอกผ่าน Facebook Twitter และ LINE ได้ คำว่า “บริษัทฯ” “ของบริษัทฯ” “เรา” และ “Petmap” หมายถึงบริษัท โบลด์ บิสเน็ท จำกัด และบริษัทในเครือและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า “Petmap”) คำว่า “ผู้ใช้งาน” หรือ “คุณ” ในที่นี้หมายถึง บุคคลที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือส่งข้อมูลต่าง ๆ เข้ามายังเว็บไซต์

เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์และใช้บริการของเรา แสดงว่าคุณยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และวิธีการรวบรวมและจัดการข้อมูลที่สรุปไว้ในที่นี้แล้ว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบที่หน้านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลใหม่ล่าสุด หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อ เราใน หน้าติดต่อ Petmap

เราถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นเรื่องสำคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

 1. บริษัทจะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม และขอความยินยอมจากคุณตามที่เห็นสมควรเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลการใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 2. บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 3. บริษัทเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น
 4. บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กฎหมายใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และบริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น
 5. บริษัทจะพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 6. บริษัทจะจัดให้มีเทคนิคและมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
 7. .บริษัทจะจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านมีความโปร่งใสตามสมควรเท่าที่จะเป็นไปได้
 8. ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและสิทธิของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 9. บริษัทจะรับผิดชอบต่อท่านโดยบริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามหลักการเหล่านี้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อมูลที่บริษัทจะเก็บรวบรวมจากคุณ

ข้อมูลทั่วไปเราจะจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ป้อนในเว็บไซต์ของเราหรือข้อมูลที่คุณให้แก่เราโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวคุณหรือติดต่อคุณได้โดยตรง (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ อาทิ ชื่อ นามสกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ รูปภาพ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

นอกจากนี้เราอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบส่วนตัวต่างๆ อาทิ ประเภท ชื่อแบรนด์ สินค้า และบริการ ที่คุณชื่นชอบ เพื่อนำไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ ประมวลผล สำหรับพัฒนารูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

ข้อมูลข้างต้นที่คุณส่งเข้ามาในเว็บไซต์จะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ โดยคุณจะต้องอัพเดทข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเราขอสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่คุณได้ส่งมานั้นถูกต้อง ทั้งนี้คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่เราได้ แต่อาจจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างที่มีเฉพาะสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมและรับผลประโยชน์ต่างๆ จาก Petmap และพันธมิตร การเข้าร่วมแข่งขัน การชิงโชค การแสดงความคิดเห็น การบันทึกข้อมูลโปรโมชั่น รวมถึงการตั้งค่าการแจ้งเตือน เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจเลือกที่จะรวบรวมอาจรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์ของคุณ และประวัติการเรียกดูเว็บไซต์ในขอบเขตที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับคุณ

ข้อมูลที่คุณได้ส่งเข้ามาจากการบริการเว็บไซต์

เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณได้ส่งเข้ามาจากการใช้บริการในฟังก์ชันต่างๆ ของเว็บไซต์ อาทิ ข้อมูลและรูปภาพต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนรีวิว และแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ส่งเข้าสู่ระบบ Petmap เช่น หน้าประวัติส่วนตัว หน้ารีวิวโปรโมชั่น หน้าเข้าร่วมกิจกรรม หน้าแบบสำรวจต่างๆ โดยคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสร้างข้อมูลต่างๆ ที่คุณได้แบ่งปันให้ผู้ใช้งานคนอื่น และบุคคลทั่วได้สามารถดูได้ และคุณจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในความเสี่ยงต่อการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลทั่วไปพบเห็น

ข้อมูลจากการที่คุณได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่

เราจะจัดเก็บข้อมูลตามเท่าที่จำเป็น เมื่อคุณมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ทีมงาน Petmap ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม มาทางช่องทางต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านตัวอักษร หรือการสนทนาผ่านโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือการใช้งาน หรือปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งาน

ข้อมูลที่ระบบเก็บโดยอัตโนมัติ

เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าชม Petmap เช่น ข้อมูลเซสชัน คุ้กกี้ (Cookies) ที่อยู่ไอพี (IP Address) เวอร์ชันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และเว็บไซต์ที่แนะนำคุณมาสู่เว็บไซต์ Petmap นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เช่น เนื้อหาที่ดู หน้าเว็บที่เข้าชม และการค้นหาและ/หรือการจองที่ดำเนินการ วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของเราในการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัตินี้คือ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้ของเราสนใจและชื่นชอบ และเพื่อปรับประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณ รวมถึงใช้กำหนดในการเปิดปิดการใช้งานของฟังก์ชันต่างๆ และใช้กำหนดสิทธิ์การใช้งานในบางฟีเจอร์ ทั้งนี้เราจะมีการเก็บตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำไปพัฒนาฟังก์ชันที่เหมาะสมกับผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการใช้ข้อมูลของคุณ

Petmap จะรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อลงทะเบียนและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงเพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์ของเรา
 2. เพื่อให้บริการแก้ผู้ใช้งาน ป้องกัน แก้ไข ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพิ่มวิจัย วิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา และการเปิดให้บริการฟังก์ชันใหม่ๆ
 3. เพื่อนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ เช่น การแสดงผลการค้นหา การแนะนำโปรโมชันหรือบทความที่คุณอาจสนใจ การแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้งานเป็นการทั่วไป การส่งข้อมูลการใช้งาน หรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Petmap รวมถึงการส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จากเว็บไซต์
 5. เพื่อใช้ในการเผยแพร่ความคิดเห็น รีวิว หรือเนื้อหาอื่นๆ ของผู้ใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานคนอื่นได้
 6. เพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ ของเราหรือของพันธมิตรที่คุณอาจสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดค่าด้านการตลาดของคุณ
 7. เพื่อตอบคำถามและตอบสนองความคิดเห็นของคุณ
 8. เพื่อประเมินความสนใจและปรับปรุง Petmap
 9. เพื่อยุติข้อขัดแย้งหรือแก้ไขปัญหา
 10. เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเป็นกิจกรรมต้องห้ามหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย
 11. เพื่อขอข้อมูลจากคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากการสำรวจต่างๆ
 12. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราจะอธิบายให้คุณทราบเมื่อเราทำการรวบรวมข้อมูล

การแบ่งปันข้อมูล

Petmap อาจใช้ข้อมูลของคุณกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทในเครือของเรา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ใช้งาน โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการใช้งานต่างๆ
 2. พันธมิตรทางธุรกิจที่เราอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกันคุณจะทราบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ เนื่องจากชื่อของบุคคลอื่นจะปรากฏร่วมกับชื่อของเราหรืออาจปรากฏแยกต่างหาก หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่มีให้เลือกเหล่านี้ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย โปรดทราบว่า เราไม่สามารถควบคุมวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้ได้
 3. ผู้ให้บริการอื่นที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานในนามของเรา รวมถึงการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน การบริการลูกค้า การตลาด ประชาสัมพันธ์ การกระจายการสำรวจและโครงการชิงโชค และการป้องกันการฉ้อโกง นอกจากนี้ เราอาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการอื่นรวบรวมข้อมูลในนามของเรา รวมถึงอนุญาตผู้ให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับคุณลักษณะต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเราหรืออำนวยความสะดวกในการส่งโฆษณาออนไลน์ที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของคุณเท่าที่จำเป็น เป็นต้น ผู้ให้บริการอื่นสามารถเข้าถึงและอาจรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของตน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอีก
 4. สำหรับเหตุผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานทางราชการเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการเกี่ยวกับองค์กร เช่น การขายหรือเลิกกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด การควบกิจการ การรวมกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ หรือในกรณีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างการล้มละลาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมิชอบ ทั้งในเชิงรูปธรรม เชิงการบริหารจัดการ เชิงเทคนิค และเชิงองค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากการเปิดเผยข้อมูล และจากความสูญเสีย ความเสียหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายโดยอุบัติเหตุ ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และพนักงานดังกล่าวจะเข้าถึงข้อมูลนั้นเพื่อการปฏิบัติงานทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น